طعم شیرین شوکران
هوشنگ دیناروند
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 89نوبت چاپ 1104 صفحه25000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از طعم شیرین شوکران

از این قلم بخوانید

به قلم: هوشنگ دیناروند
25000 ریال