همیشه حق با دیوانه‌هاست
اصغر عظیمی مهر
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 88نوبت چاپ 3127 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از همیشه حق با دیوانه‌هاست

از این قلم بخوانید

به قلم: اصغر عظیمی مهر
80000 ریال