تخته سنگ
فرامرز عرب عامری
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 88نوبت چاپ 1196 صفحه35500 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تخته سنگ

از این قلم بخوانید

به قلم: فرامرز عرب عامری
35500 ریال