تخته سنگ
فرامرز عرب عامری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 88نوبت چاپ 1196 صفحه35500 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تخته سنگ

از این قلم بخوانید

به قلم: فرامرز عرب عامری
35500 ریال