بدبخت شدیم گاومان زاییده
علی بهشت آیین
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 88نوبت چاپ 248 صفحه15000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بدبخت شدیم گاومان زاییده

از این قلم بخوانید

به قلم: علی بهشت آیین
15000 ریال