راستی صدرا چقدر نام تو با صلح قرابت دارد
فاطمه طارمی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 88نوبت چاپ 180 صفحه16000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از راستی صدرا چقدر نام تو با صلح قرابت دارد

از این قلم بخوانید

به قلم: فاطمه طارمی
16000 ریال