حق السکوت
محمد مهدی سیار
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ 9۸۸ صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: حق السکوت

یک سطر از حق السکوت

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد مهدی سیار
120000 ریال