چیزی نمانده است بگویم برای تو
علی اکبر رشیدی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 87نوبت چاپ 2136 صفحه34000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چیزی نمانده است بگویم برای تو

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اکبر رشیدی
34000 ریال