زایشمرگهای متن
حمیدرضا شکارسری
نقد و پژوهش
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۸نوبت چاپ اول۱۸۴ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زایشمرگهای متن

از این قلم بخوانید

به قلم: حمیدرضا شکارسری
ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
150000 ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
20000 ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
۳۲۰۰۰ ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
۵۵۰۰۰ ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: حمیدرضا شکارسری
۳۰۰۰۰ ریال