آهسته كه آسمان نفهمد
ایلناز حقوقی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آهسته كه آسمان نفهمد

از این قلم بخوانید

به قلم: ایلناز حقوقی
۲۵۰۰۰ ریال