آهسته كه آسمان نفهمد
ایلناز حقوقی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آهسته كه آسمان نفهمد

از این قلم بخوانید

به قلم: ایلناز حقوقی
۲۵۰۰۰ ریال