سنگ‌ها از ترس غرق شدن می‌پرند
کیانوش خان محمدی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ 2۷۲ صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از سنگ‌ها از ترس غرق شدن می‌پرند

از این قلم بخوانید

به قلم: کیانوش خان محمدی
60000 ریال