سنگ‌ها از ترس غرق شدن می‌پرند
کیانوش خان محمدی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ 2۷۲ صفحه60000 ریال سفارش آنلاین: سنگ‌ها از ترس غرق شدن می‌پرند

یک سطر از سنگ‌ها از ترس غرق شدن می‌پرند

از این قلم بخوانید

به قلم: کیانوش خان محمدی
60000 ریال