به تمام زبان‌هاي دنيا
عباس آتشی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از به تمام زبان‌هاي دنيا

از این قلم بخوانید

به قلم: عباس آتشی
۲۵۰۰۰ ریال