فردا سه شنبه است
عبدالرضا کوهمال جهرمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۱۱۲ صفحه۲۳۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از فردا سه شنبه است

از این قلم بخوانید

به قلم: عبدالرضا کوهمال جهرمی
۴۶۰۰۰ ریال
به قلم: عبدالرضا کوهمال جهرمی
۲۳۰۰۰ ریال