ريشه در عطش
حسن اسدی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۲۰۰ صفحه۴۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ريشه در عطش

از این قلم بخوانید

به قلم: حسن اسدی
۴۲۰۰۰ ریال