دردهایی که غیر قانونی ست
طاهره اقتدار بختیاری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۵۸ صفحه600000 ریال سفارش آنلاین: دردهایی که غیر قانونی ست

یک سطر از دردهایی که غیر قانونی ست

خبری از بهشتش آن سو نیست
نسبتت با غم جهان خونی ست
میکشانی به پستوی خانه
دردها را که غیرقانونی ست

درد، جان های تازه میخواهد
شریان های تازه میخواهد
استخوان خرد میکنی هر بار
استخوان های تازه میخواهد

از این قلم بخوانید

به قلم: طاهره اقتدار بختیاری
600000 ریال