شب ترین
وجیهه زمانی بابگهری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۷۲ صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: شب ترین

یک سطر از شب ترین

شب سراغ عشق را از یک نفر خواهم گرفت
شب که با خواب و خیالش بال و پر خواهم گرفت

بس که در اوج سکوتی محض ظاهر میشود
شب ترین حس را برایش در نظر خواهم گرفت

در زمین داروی دردم را کسی پیدا نکرد
نوشدارو را از آن قرص قمر خواهم گرفت

از این قلم بخوانید

به قلم: وجیهه زمانی بابگهری
500000 ریال
به قلم: وجیهه زمانی بابگهری
55000 ریال