چای مست از قهوه ی چشمان تو
مژگان صالحی نسب
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ ۱62 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: چای مست از قهوه ی چشمان تو

یک سطر از چای مست از قهوه ی چشمان تو

از این قلم بخوانید

به قلم: مژگان صالحی نسب
500000 ریال