اندوه
علی کاملی
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 160 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: اندوه

یک سطر از اندوه

از این قلم بخوانید

به قلم: علی کاملی
500000 ریال