تنهایی مقدس
مونا سادات ذاکر
سپید
در دست انتشار
شعر
سال نشر 1401نوبت چاپ 170 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین: تنهایی مقدس

یک سطر از تنهایی مقدس

از این قلم بخوانید

به قلم: مونا سادات ذاکر
400000 ریال