عاشقانه‌های کهن سالی
خسرو احتشامی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 2۱۲۸ صفحه77000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عاشقانه‌های کهن سالی

از این قلم بخوانید

به قلم: خسرو احتشامی
100000 ریال
به قلم: خسرو احتشامی
77000 ریال