زخمی به او بزن عمیق تر از انزوا
اویس محمدی
نقد و پژوهش
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 1142 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: زخمی به او بزن عمیق تر از انزوا

یک سطر از زخمی به او بزن عمیق تر از انزوا

از این قلم بخوانید

به قلم: اویس محمدی
500000 ریال