در شهر جای دم زدن نیست
رضا معتمد
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 188 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: در شهر جای دم زدن نیست

یک سطر از در شهر جای دم زدن نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: رضا معتمد
250000 ریال