اسلحه سرد
سجاد غفرانی راد
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 156 صفحه220000 ریال سفارش آنلاین: اسلحه سرد

یک سطر از اسلحه سرد

از این قلم بخوانید

به قلم: سجاد غفرانی راد
220000 ریال