از قلم افتاده
طاهره نوری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 150 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: از قلم افتاده

یک سطر از از قلم افتاده

از این قلم بخوانید

به قلم: طاهره نوری
200000 ریال