جامه دران
سعید بیابانکی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 5۸۰ صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: جامه دران

یک سطر از جامه دران

از این قلم بخوانید

به قلم: سعید بیابانکی
80000 ریال