دیداری بیرون زمان
مرتضی مفاخری
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1400نوبت چاپ 148 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: دیداری بیرون زمان

یک سطر از دیداری بیرون زمان

از این قلم بخوانید

به قلم: مرتضی مفاخری
200000 ریال