گاهی گذار آب به مرداب میخورد
محسن میرزایی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 184 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: گاهی گذار آب به مرداب میخورد

یک سطر از گاهی گذار آب به مرداب میخورد

از این قلم بخوانید

به قلم: محسن میرزایی
250000 ریال