مرا برای روز مبادا نگه دار
افسانه حسنیه
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1400نوبت چاپ 184 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: مرا برای روز مبادا نگه دار

یک سطر از مرا برای روز مبادا نگه دار

از این قلم بخوانید

به قلم: افسانه حسنیه
250000 ریال