دریا پس از خوردن قرص ماه خودش را بالا آورد
حسین مقدسی نیا
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1400نوبت چاپ 158 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: دریا پس از خوردن قرص ماه خودش را بالا آورد

یک سطر از دریا پس از خوردن قرص ماه خودش را بالا آورد

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین مقدسی نیا
200000 ریال