خوشبختی خاموش
فاطمه مشاعی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 166 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: خوشبختی خاموش

یک سطر از خوشبختی خاموش

از این قلم بخوانید

به قلم: فاطمه مشاعی
250000 ریال