از زخم های تازه خبر داری؟
سید محمد میرامینی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 152 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: از زخم های تازه خبر داری؟

یک سطر از از زخم های تازه خبر داری؟

از این قلم بخوانید

به قلم: سید محمد میرامینی
200000 ریال