قوی سیاه
ندا صفری منجزی
سپید
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 176 صفحه220000 ریال سفارش آنلاین: قوی سیاه

یک سطر از قوی سیاه

از این قلم بخوانید

به قلم: ندا صفری منجزی
220000 ریال