برف روی خط استوا
مهدیه لطیفی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۱۲ صفحه۴۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از برف روی خط استوا

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدیه لطیفی
80000 ریال
به قلم: مهدیه لطیفی
۴۵۰۰۰ ریال