ابری تر از این حرف‌ها
محمدرضا نیرو
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ابری تر از این حرف‌ها

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدرضا نیرو
۲۲۰۰۰ ریال