شوق گریز
مهدی پرویز
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شوق گریز

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی پرویز
۳۰۰۰۰ ریال