جمهوری پرندگان
موسی شیرزائی
سپید
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1120 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: جمهوری پرندگان

یک سطر از جمهوری پرندگان

از این قلم بخوانید

به قلم: موسی شیرزائی
200000 ریال