غزل پاره ها
ساحل تراکمه
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1144 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: غزل پاره ها

یک سطر از غزل پاره ها

از این قلم بخوانید

به قلم: ساحل تراکمه
200000 ریال