برهنه تر از بلور آتش تر از زن
کوثر شیخ نجدی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 13998نوبت چاپ 1112 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: برهنه تر از بلور آتش تر از زن

یک سطر از برهنه تر از بلور آتش تر از زن

از این قلم بخوانید

به قلم: کوثر شیخ نجدی
120000 ریال