نفی قافیه نفی استبداد
کاظم هاشمی
نقد و پژوهش
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1120 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: نفی قافیه نفی استبداد

یک سطر از نفی قافیه نفی استبداد

از این قلم بخوانید

به قلم: کاظم هاشمی
150000 ریال
به قلم: کاظم هاشمی
500000 ریال