نام من کوه و شهرتم باد است
فهیمه نظری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 164 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: نام من کوه و شهرتم باد است

یک سطر از نام من کوه و شهرتم باد است

از این قلم بخوانید

به قلم: فهیمه نظری
100000 ریال