زنهار
مرتضی لطفی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 164 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: زنهار

یک سطر از زنهار

از این قلم بخوانید

به قلم: مرتضی لطفی
500000 ریال