حتی پلاک خانه را
سید مهدی موسوی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 7۶۴ صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از حتی پلاک خانه را

از این قلم بخوانید

به قلم: سید مهدی موسوی
70000 ریال
به قلم: سید مهدی موسوی
70000 ریال