گذشته از حال رفته
محمد نوروزی فرسنگی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: گذشته از حال رفته

یک سطر از گذشته از حال رفته

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد نوروزی فرسنگی
80000 ریال