از رویای جان لنون تا آغوشت تنها یک شعر فاصله است
حسین خامی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از رویای جان لنون تا آغوشت تنها یک شعر فاصله است

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین خامی
80000 ریال