از رویای جان لنون تا آغوشت تنها یک شعر فاصله است
حسین خامی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: از رویای جان لنون تا آغوشت تنها یک شعر فاصله است

یک سطر از از رویای جان لنون تا آغوشت تنها یک شعر فاصله است

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین خامی
80000 ریال