جنگلی زیر آب میسوزد
منا کرمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 180 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: جنگلی زیر آب میسوزد

یک سطر از جنگلی زیر آب میسوزد

از این قلم بخوانید

به قلم: منا کرمی
100000 ریال