شاخنامه
مسلم حسن شاهی راویز
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 264 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: شاخنامه

یک سطر از شاخنامه

از این قلم بخوانید

به قلم: مسلم حسن شاهی راویز
80000 ریال