ورق بزن مرا
عبداله مقدم تبریزی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 156 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: ورق بزن مرا

یک سطر از ورق بزن مرا

از این قلم بخوانید

به قلم: عبداله مقدم تبریزی
70000 ریال