نام دیگر دریا
عباس باقری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۹۶ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از نام دیگر دریا

از این قلم بخوانید

به قلم: عباس باقری
160000 ریال
به قلم: عباس باقری
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: عباس باقری
۳۵۰۰۰ ریال