شعرهایت از شال گردنم عبور می‌کند
مریم رحمانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شعرهایت از شال گردنم عبور می‌کند

از این قلم بخوانید

به قلم: مریم رحمانی
70000 ریال
به قلم: مریم رحمانی
۲۵۰۰۰ ریال
به قلم: مریم رحمانی
۲۲۰۰۰ ریال