انگور در رگ‌های شعر
حسین میدری
دوبیتی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ ۱۱۰۴ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از انگور در رگ‌های شعر

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین میدری
۳۰۰۰۰ ریال