استکان های مرده
داود ذاکری
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه55000 ریال سفارش آنلاین: استکان های مرده

یک سطر از استکان های مرده

از این قلم بخوانید

به قلم: داود ذاکری
55000 ریال